ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

+420 604 202 197 / +420 604 257 474

info@1dmbee.cz

  • Úvod
  • Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud se nejedná o zboží k přímé spotřebě (medové plástve). Za vadné plnění se nepovažuje krystalizace medu (včetně všech medových produktů), která je jeho přirozenou vlastností a známkou kvality. Za vadné plnění se také nepovažuje zešednutí vosku, tzv. voskový květ na voskových produktech, neboť toto je rovněž přirozenou vlastností vosku. V případě špatného skladování nebo porušení obalu, nebo mechanického poškození  tento bod pozbývá platnosti.

1.5.    Kupující je oprávněn zboží reklamovat za vady, které se u zboží vyskytly v průběhu 24 měsíců. Tato lhůta se nepoužije u zboží, které má uvedenou minimální dobu trvanlivost. U tohoto zboží se rozumí konec reklamační lhůty uvedené na etiketě zboží (minimální doba trvanlivosti). U použitého zboží se reklamační lhůta zkracuje na 12 měsíců. Prodávající se zavazuje k prodeji zboží s minimální dobou trvanlivosti 6 měsíců, vyjma medových pláství, které nejsou určeny ke skladování  a jsou určeny k přímé spotřebě.

1.6. Při převzetí zboží, které bylo zjevně poškozené v průběhu dopravy (např. rozbití sklenice) je kupující k řádné reklamaci povinen učinit fotodokumentaci a tuto neprodleně zaslat prodávajícímu (maximálně do  druhého pracovního dne od převzetí). Bez řádné fotodokumentace (resp. věcného důkazu o rozbití zásilky) v přepravovaném obalu, si je kupující vědom, že reklamace nemusí být vyřízena v jeho prospěch. Prodávající fotodokumentaci potřebuje k reklamaci u smluvního přepravce. Bez této fotodokumentace prodávající nemůže uplatnit reklamaci, a to bez svého zavinění.

1.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, nebo prostřednictvím emailové komunikace na adresu info@1dmbee.cz . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, nebo fotodokumentaci, pokud prodávající nepožaduje zaslání reklamovaného zboží.

1.7.   V případě, že má zboží při převzetí vady, má kupující právo na jejich bezplatné odstranění.

1.7.1. Odstranění vady spočívá zejména v opravě zboží, či výměně vadného zboží.

1.7.2. Pokud zboží nelze opravit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamovaného zboží, může kupující požadovat o dodání nového zboží, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady.

1.7.3. Není-li oprava zboží či dodání nového zboží možné, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší od počátku.

1.7.4. Pokud kupující od kupní smlouvy neodstoupí, má právo požadovat přiměřenou slevu.

1.7.5. Právo na dodání nové věci, výměnu součásti, či odstoupení od smlouvy vzniká také při větším počtu vad, nebo po opakovaném výskytu vady po opravě.

1.7.6. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze či v rozporu k účelu použití, nesprávnou údržbou zboží, nesprávným skladováním zboží, vniknutím cizích látek do zboží či mechanickým poškozením.

1.8. Prodávající vyřizuje reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od dodání reklamovaného zboží nebo uplatnění reklamace. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující  (§ 607 občanského zákoníku). Nebude-li vada včas odstraněna, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

1.9. O výsledku vyřízení reklamace se musí kupující sám zajímat. V případě, že tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti vyplynou.

Rychlá navigace

Informace pro Vás

Kontakt

Milan Daněk
Pančava 492
76001 Zlín
IČ: 66601444, DIČ: CZ6903044126

tel.: +420 604 202 197 / +420 604 257 474

info@1dmbee.cz

Přihlášení